Ethiek

Er is een veld, voorbij concepten van goed
en kwaad. Daar zal ik je tegenkomen.

Rumi

Ethiek speelt een belangrijke rol binnen Phoenix Opleidingen. Ten diepste is de kern van Phoenix ethiek. Onder 'ethiek' verstaan we een zelfstandige benadering waarbij we nagaan hoe we menswaardig behoren te handelen. Ons ambacht vraagt van ons ethisch te reflecteren op ons vak en ons rekenschap te geven van de consequenties van ons handelen.

De ethische visie van Phoenix heeft een aantal kenmerken en uitgangspunten die wij tot in de vezels van het instituut leven en doorgeven. Deze visie gaat uit van de adagia ‘Alle leven is ontmoeting’ en ‘Het hart is zintuig van deelname’. Ontmoeten is reizen; samen reizen en apart reizen. In de ontmoeting tussen begeleider en cliënt zit een voortdurend wisselende dynamiek. De begeleider wordt in het contract met zijn cliënt aangesproken op flexibiliteit èn congruentie. Daar waar we reizen moeten we onze controle los laten zodat zich kan tonen wat getoond wil worden. Juist dan is het van belang ons te kunnen verlaten op uitgangspunten die tegelijkertijd onderling samenhangend en cyclisch, vertrekpunt, richting, bestemming en toetsingskader zijn. Voor Phoenix zijn deze uitgangspunten al sinds de oprichting: autonomie, heelheid, identiteit, integratie en zingeving.

Met name door de invloed van Systemisch Werken is het bewustzijn rondom ethiek en de plek van het geweten gegroeid. Onze gebondenheid aan het geweten in zijn vele verschijningsvormen is veelal bepalend voor onze ethische uitgangspunten, terwijl we de reikwijdte hiervan nauwelijks beseffen. De mate waarin wij trouw zijn aan de mores van ons systeem van herkomst, het groepsgeweten en de hierin levende opvattingen over goed en kwaad is groot. Ethische reflectie op de lagen van het geweten inclusief overdracht en tegenoverdracht behoort tot de kwaliteitscriteria van ons ambacht.

Ethische Commissie

Phoenix Opleidingen heeft een Ethische Commissie met een relatief autonome positie ten opzichte van Phoenix als instituut: deze fungeert als adviseur, ondersteuner, klankbord, inspiratiebron en feedbackgever op het gebied van ethisch denken en handelen.

Ethische Code

Phoenix Opleidingen hanteert een Ethische Code. Bij Phoenix opgeleiden kunnen deelnemer worden aan deze Ethische Code. De Ethische Commissie zorgt ervoor dat de Ethische Code up-to-date blijft, dat de klachtenprocedure goed functioneert en dat er een effectief functionerende klachtencommissie is. Deelnemers aan de Ethische Code mogen het logo ‘Deelnemer Ethische Code Phoenix Opleidingen’ voeren binnen de eigen praktijk.

Klik hier voor de tekst van de Ethische Code.

Werkplaats ethiek

Voor de deelnemers aan de Ethische Code faciliteert de Ethische Commissie, namens Phoenix, een levende, ervaringsgerichte werkplaats, waar deelnemers aan de Ethische Code inspiratie kunnen opdoen en waar ze het ethisch gedachtegoed van Phoenix in de levende ervaring kunnen ontwikkelen en verdiepen. Vooralsnog wordt de platformfunctie ingevuld met de organisatie van een studie/ervaringsavond per jaar. Deelnemers krijgen bericht wanneer die plaatsvindt.

Deelname aan de Ethische Code

Wil je ook deelnemer worden aan de Ethische Code van Phoenix Opleidingen? Dit kan als je de driejarige opleiding en/of een vervolgopleiding hebt afgerond. Neem in dat geval contact op met Sam Bierhof en informeer naar de voorwaarden. Telefoonnummer 030 - 238 05 47 of stuur een mail naar sambierhof@phoenixopleidingen.nl 

Klachtenregeling

Als deelnemer aan de Ethische Code onderschrijf je ook de Klachtenregeling die van de Code deel uitmaakt. Dit betekent dat jouw cliënten en cursisten een onafhankelijke Klachtencommissie ter beschikking staat in het geval zij een klacht hebben over jouw functioneren. Als deelnemer aan de Ethische Code ben je eraan gehouden hiervan melding te maken, bijvoorbeeld via jouw website.

Klik hier voor de tekst van de Klachtenregeling.

Heb jij een klacht en wil je meer weten over de te volgen procedure? Klik dan hier.